För många är kostnaden en viktig fråga. Här går vi igenom kortfattat vad som gäller.

 

Tvistemål

Rättsskydd – ingår i de flesta försäkringarna. Om Du har en sådan försäkring kan Du få hjälp med Dina ombudskostnader om Du har hamnat i en tvist. I de flesta fall finns en självrisk, vilken normalt sett brukar ligga på 20% av den totala kostnaden. Ibland kan det vara svårt att reda ut om försäkringen täcker – därför går vi igenom vilka förutsättningar som gäller för just Dig i det inledande mötet.

Rättshjälp –
kan Du få om Du inte har en försäkring där rättsskydd ingår. I rättshjälp ingår delar av kostnaden för en advokat eller jurist om Du har hamnat i en tvist.  För minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan hela kostnaden täckas. Det finns också begränsningar i möjligheten att få rättshjälp. Vi går igenom vilka förutsättningar som gäller för just Dig i våra inledande möten.

 

Brottmål

Offentlig försvarare – vem som betalar och hur mycket beror dels på om man blir dömd för det man är misstänkt, dels på hur ens inkomstförhållanden ser ut. Blir man frikänd står staten kostnaderna för den offentlige försvararen, blir man dömd kan man få betala en del av kostnaderna. Det är domstolen som bestämmer hur kostnaderna fördelas i slutändan.

Privat försvarare – om man inte fått en offentlig försvarare eller inte är nöjd med den man fått kan man anlita privat försvarare. Blir man frikänd får man som utgångspunkt kostnaderna betalda av staten. Blir man fälld får man stå kostnaderna själv.

 

Frågor rörande arvodesdebitering m.m.

Advokatens arvode ska överensstämma med god advokatsed och beräknas efter flera faktorer såsom uppdragets art, och svårighetsgrad, omfattning och betydelse, den tid som har lagts ned på uppdraget, den erfarenhet, skicklighet och skyndsamhet som uppdraget har krävt samt uppdragets resultat. Vanligtvis utgår arvode utefter timkostnadsnorm fastställt av Regeringen om inte annat avtalats.

För det fall att ett missnöje föreligger med anledning av ett uppdrags utförande eller rörande arvodet därav så kontaktas i första hand den advokat som innehar uppdraget. Kvarstår missnöje efter kontakten med advokaten så hänvisas till Sveriges advokatsamfund och i frågor rörande arvode kontaktas Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd via dess hemsida www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden eller på adress konsumenttvistnämnden, Sveriges Advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm.

 

Advokatbyråns behandling av personuppgifter m.m.

I anledning av uppdrag som vi åtagit oss för klientens räkning inhämtas personuppgifter och andra uppgifter som behövs för tjänstens utförande. Uppgifternas omfattning beror vanligtvis huvudsakligen på uppgifter som klienten eller någon myndighet har tillhandahållit advokatbyrån.

Som klient sparas och lagras dina uppgifter inom advokatbyråns arkiveringssystem, som regel i 10 år. Du har som klient rätt att begära information om de uppgifter som advokatbyrån tillhandahåller och som rör klienten. På klientens begäran, eller eget initiativ, kommer advokatbyrån att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga.